analytics kodu
Ezber Sürücü Kursu

Sınavlar ->Çıkmış Sorular ->13.02.2016 - 1.Grup (2015 yılı ve öncesi kayıtlı)Soru-1

Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?

A)

İtfaiye

B)

Ambulans

C)

Polis imdat

D)

Jandarma imdat


Soru-2

I. Güvenli bir müdahalenin sağlanması
II. Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi
III. Kazazedeye hangi ilacın verileceğinin tespit edilmesi


Verilenlerden hangileri kazazedenin değerlendirilmesinin amaçlarındandır?

A)

I ve II

B)

I ve III

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-3

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan
"Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?

A)

Adı ve soyadının öğrenilmesi

B)

Kullandığı ilaçların belirlenmesi

C)

Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi

D)

Solunum sayısının değerlendirilmesi


Soru-4

Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?

A)

Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması

B)

Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi

C)

Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması

D)

Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması


Soru-5

Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm şağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

A)

Yetişkin Bebek

      2         1

B)

      3         2

C)

      5         4

D)

      7         6


Soru-6

Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?

A)

Kanamanın durdurulması için

B)

Dolaşımın değerlendirilmesi için

C)

Kemik kırıklarının tespit edilmesi için

D)

Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için


Soru-7

İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz.
 

Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?

A)

Böbrek

B)

Akciğer

C)

Bağırsak

D)

Karaciğer


Soru-8

Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir.


Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A)

Şok

B)

Havale

C)

Epilepsi

D)

Bayılma


Soru-9

Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A)

Başı sıcak su ile yıkanır.

B)

Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.

C)

En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.

D)

Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.


Soru-10

Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?

A)

B)

C)

D)


Soru-11

I. Damar ve sinir sıkışmasına
II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına

 

Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması,
yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?

A)

Yalnız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-12

Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir.
 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?

A)

Sesli dürtülere tepki vermek

B)

İdrar kaçırmak

C)

Yutkunmak

D)

Öksürmek


Soru-13

Sürükleme yöntemleri;
I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.


Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)

Yalnız I doğru

B)

Yalnız II doğru

C)

Her ikisi de doğru

D)

Her ikisi de yanlış


Soru-14

I. Hoşgörülü olunması
II. Bencillikten uzak durulması
III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi


Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

A)

Yalnız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-15

Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

A)

Tali yol

B)

Geçiş yolu

C)

Bağlantı yolu

D)

Bölünmüş yol


Soru-16

Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?

A)

Minibüs

B)

Tramvay

C)

Kamyonet

D)

Arazi taşıtı


Soru-17

Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A)

Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilmesi

B)

Yerlerinin değiştirilmesi veya ortadan kaldırılması

C)

Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi

D)

Giderilen zarar karşılıkları ve masraflarının sorumlulara ödetilmesi


Soru-18

Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?

A)

B)

C)

D)


Soru-19

Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?

A)

Geri dönmesini

B)

Motoru durdurmasını

C)

Harekete hazırlanmasını

D)

Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını


Soru-20

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A)

Kavşağa 50 m kaldığını

B)

Asgari (en az) hız sınırını

C)

Azami (en yüksek) hız sınırını

D)

Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
 


Soru-21

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A)

Kasisli yola girileceğini

B)

Yolda çalışma olduğunu

C)

Yolun trafiğe kapalı olduğunu

D)

Motorlu taşıtların giremeyeceğini


Soru-22

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A)

Kavşağa

B)

Köprüye

C)

Tali yola

D)

Demir yoluna


Soru-23

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A)

Mopet yolunu

B)

Bisiklet yolunu

C)

Mopetin giremeyeceğini

D)

Motosikletin giremeyeceğini


Soru-24

Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?

A)

B)

C)

D)


Soru-25

Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?

A)

Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi

B)

Park manevrası yaparken geri gidilmesi

C)

Hız azaltmak için frene basılması

D)

Ters yönden yola girilmesi


Soru-26

Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

A)

50

B)

70

C)

80

D)

90


Soru-27

Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.

Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?

A)

35

B)

50

C)

70

D)

140


Soru-28

Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A)

Hızın azaltılması

B)

Öndeki aracın geçilmesi

C)

Takip mesafesi kuralına uyulması

D)

Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması


Soru-29

Bölünmüş kara yolunda geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A)

Dönüş lambalarıyla "geç" işareti vermeli

B)

Önündeki aracı geçmeye çalışmalı

C)

Bulunduğu şeridi izlemeli

D)

Hızını artırmalı


Soru-30

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?


I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli

A)

Yalnız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-31

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

A)

At arabası

B)

Motosiklet

C)

Kamyonet

D)

Otomobil


Soru-32

" Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir.


Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A)

asli kusur

B)

tali kusur

C)

yol kusuru

D)

kusuru paylaştırma


Soru-33

Park etmede aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

A)

Acil uyarı ışıklarının yakılması

B)

Aracın kapılarının açık tutulması

C)

Motorun durdurulup el freninin çekilmesi

D)

Aracın park yerindeki görevliye teslim edilmesi


Soru-34

Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A)

Araç dengesinin korunması

B)

Trafik güvenliğinin dikkate alınması

C)

Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması

D)

Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu  bindirilmesi


Soru-35

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A)

Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması

B)

Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi

C)

Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi

D)

Geçme yaparken sinyal verilmesi


Soru-36

Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?

A)

Kasko sigortası

B)

Zorunlu mali sorumluluk sigortası

C)

Zorunlu deprem sigortası

D)

Hırsızlık sigortası


Soru-37

I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması

 

Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?

A)

Yalnız I

B)

I ve II

C)

II ve III

D)

I, II ve III


Soru-38

Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A)

Sürücüsüne hapis cezası verilir.

B)

Araç sahibine sadece para cezası verilir.

C)

İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.

D)

Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.


Soru-39

Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?

A)

Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları

B)

Yol ortasında yolcu indirip bindirmemeleri

C)

Yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri

D)

Yol boş olsa bile iki şeridi birden kullanmaktan kaçınmaları


Soru-40

Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

A)

Otoyol

B)

Demir yolu

C)

Devlet yolu

D)

Uluslararası yol


Soru-41

Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?

A)

Emme susturucusu

B)

Egzoz susturucusu

C)

Emme manifoldu

D)

Egzoz supabı


Soru-42

Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?

A)

Dizel motor

B)

Marş motoru

C)

Elektrik motoru

D)

Benzinli motor


Soru-43

Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?

A)

Yağlama sistemi

B)

Şarj sistemi

C)

Ateşleme sistemi

D)

Soğutma sistemi


Soru-44

Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?

A)

Fren pedalının

B)

Far ampulünün

C)

Marş motorunun

D)

Silecek motorunun


Soru-45

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A)

Elektrik devresinde aşırı şarj veya düşük şarj olduğunu

B)

Arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu

C)

Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini

D)

Motor kaputunun tam kapanmadığını


Soru-46

Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?

A)

Bantlanır.

B)

Yapıştırılır.

C)

Değiştirilir.

D)

İple sarılır.


Soru-47

Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

A)

Buji

B)

Soket

C)

Ampul

D)

Sigorta


Soru-48

Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?

A)

Saf su

B)

Antifriz

C)

Motor yağı

D)

Fren hidroliği


Soru-49

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Motor yağ basıncı ikaz ışığı

B)

Egzoz gazları kontrol ikaz ışığı

C)

Fren balataları aşınmış ikaz ışığı

D)

Emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı


Soru-50

Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

A)

Tavsiye edilmeyen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

B)

Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi

C)

Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması

D)

Araç üstü tavan bagajı kullanılması