analytics kodu
Ezber Sürücü Kursu

Sınavlar ->Çıkmış Sorular ->23.12.2017 - 1.Grup (2015 yılı ve öncesi kayıtlı)Soru-1
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
A)

Trafikteki kaza sayısını azaltmak

B)

Sağlık personelinin mesleki başarısını artırmak

C)

İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmak

D)

Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak


Soru-2
Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını,bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?
A)

Omurilik

B)

Pankreas

C)

Böbrekler

D)

Akciğerler


Soru-3
Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;
 I. Bebeklerde kol atardamarından,
II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.
 
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)

I. doğru, II. yanlış

B)

I. yanlış, II. doğru

C)

Her ikisi de doğru

D)

Her ikisi de yanlış


Soru-4
Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?
A)

Dudakların morarması

B)

Göz bebeklerinin küçülmesi

C)

Göğüs hareketlerinin kaybolması

D)

Nefes alma ve verme sesinin duyulamaması


Soru-5
Baş ve omurga yaralanması olmayanbilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?
A)

B)

C)

D)


Soru-6
Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
A)

Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden ve göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulması

B)

Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına, orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi 

C)

Uygulama hızının dakikada 30 bası olacak şekilde ayarlanması

D)

Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde bası uygulanması


Soru-7
Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
A)

Çift kemik bulunan bölgeye uygulaması

B)

Tel, lastik, ip gibi malzemeleri kullanması

C)

Uygulanan bölgenin üzerini sargı bezi ile kapatması

D)

 

Kazazedenin alnına “turnike” ya da “T” harfi yazması


Soru-8
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu ortaya çıkan akut dolaşım yetmezliği durumuna ne ad verilir?
A)

Şok

B)

Koma

C)

Bayılma

D)

Yüksek tansiyon


Soru-9
Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A)

Yara içinin kurcalanması

B)

Yarada kanama varsa durdurulması

C)

Yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması

D)

Yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması


Soru-10
Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?
A)

Şişlik

B)

Kızarma

C)

İşlev kaybı

D)

Hareket ile azalan ağrı


Soru-11
  I. Sıkan giysiler gevşetilir.
 II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.
III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur.
IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.
 
Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A)

I ve IV.

B)

II ve III.

C)

I, III ve IV.

D)

I, II, III ve IV.


Soru-12
Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?
A)

Uzun süreli olması

B)

Dinlenmekle geçmemesi

C)

Genellikle göğüs ortasında başlaması

D)

Nefes alıp vermekle şiddetinin değişmesi


Soru-13
Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?
A)

Kazazedeye yakın mesafede durulması

B)

Kazazedenin ellerinin yanda serbest bırakılması

C)

İlk yardımcının, kazazedenin ayak kısmına çömelmesi

D)

Kazazedenin baş, boyun ve gövde ekseni bozulmadan sürüklenmesi


Soru-14
Yolda seyir hâlinde olan bir sürücüde trafik işaretlerini fark edememe, şerit takibinde zorlanma ve takip mesafesini ayarlayamama gibi davranışlar gözleniyor.
 
Aşağıdakilerden hangisi sürücüde bu davranışların görülmesinin nedenlerindendir?
A)

Kuralları bilmemesi

B)

Uykusuz ve yorgun olması

C)

Araçta teknik sorun yaşanması

D)

Araç kullanma sürelerine uyması


Soru-15
Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A)

Belediye sınırları içindeki yollarda park düzeni, işaretleme, yaya ve okul geçitlerini belirlemek

B)

Kara yolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak

C)

Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve kara yollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak

D)

Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi  için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek ve bunları her safhada denetlemek


Soru-16
Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?
A)

Gabari

B)

Taşıma sınırı

C)

Dingil ağırlığı

D)

 

Azami ağırlık


Soru-17
Trafik görevlisinin hangi işareti durmayı gerektirmez?
A)

B)

C)

D)


Soru-18
Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir.
 
Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?
A)

Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı

B)

Hızını sabit tutmalı, kontrollü bir şekilde geçmeli

C)

Hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde durmadan geçmeli

D)
Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden  gelen araçlara vermeli

Soru-19
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
A)

Hemzemin geçit

B)

Kontrollü demir yolu geçidi

C)

Kontrolsüz demir yolu geçidi

D)

Tramvay hattı ile oluşan kavşak


Soru-20
“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”
 
Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yol koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?
A)

B)

C)

D)


Soru-21

Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A)
 I. Yol ver
II. Girişi olmayan yol
B)
 I. Dur
II. Taşıt trafiğine kapalı yol
C)
 I. Taşıt trafiğine kapalı yol
II. Girişi olmayan yol
D)
 I. Azami hız sınırlaması
II. Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu

Soru-22

Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?
A)

Bisiklet yolunu kullanması

B)

Yayaları ikaz ederek bekletmesi

C)

Sol şeride geçip yoluna devam etmesi

D)

Bu bölgede azami 30 kilometre/saat hızla gitmesi


Soru-23

Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?
A)

Yalnız 3

B)

1 ve 2

C)

1 ve 3

D)

2 ve 3


Soru-24

Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A)

Hızını azaltması

B)

Öndeki aracı geçmesi

C)

Takip mesafesini artırması

D)

Duraklama yapmaktan kaçınması


Soru-25
Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını aştığı birinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süre ile geri alınır?
A)

2

B)

3

C)

6

D)

7


Soru-26
Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?
A)

Üç şeritli ve iki yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi

B)

Aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması

C)

Geçme, dönme gibi mecburi hâller dışında şerit değiştirmesi

D)

Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi


Soru-27
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda aşağıdaki araçlardan hangisinin azami hızı saatte 100 kilometredir?
A)

Panelvan

B)

Otomobil

C)

Otobüs

D)

Çekici


Soru-28
Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Havanın yağışlı olması

B)

Öndeki aracın durması

C)

Görüş mesafesinin kötü olması

D)

Takip mesafesi kuralına uyulmaması


Soru-29
Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir.
 
Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?
A)

Yalnız 3

B)

1 ve 2

C)

2 ve 3

D)

1, 2 ve 3


Soru-30
Araç sürücülerinin duraklanan veya park edilen yerden çıkarken;
  I. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri,
 II. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri,
III. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları,
IV. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir.
 
Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A)

I ve III.

B)

I, II ve IV.

C)

II, III ve IV.

D)

I, II, III ve IV.


Soru-31

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A)

1 - 2 - 3 - 4

B)

1 - 2 - 4 - 3

C)

2 - 1 - 4 - 3

D)

 

4 - 1 - 2 - 3


Soru-32
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?
A)

Bu araçlar, görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.

B)

Bu hak, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartı ile kullanılır.

C)

Emniyet ve asayiş işlerinde kullanılan, boyama şekilleri ve ayrım işareti bulunmayan araçlar anında sökülüp takılabilen ışıklı ihbar işareti bulundurmak zorundadır.

D)

Bu araçların görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaret ve hakkını kullanmaları serbesttir.


Soru-33
• Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde
• Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde
• Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde
 
Belirtilen yerlerde aşağıdakilerden hangisi yasaktır?
A)

Durmak

B)

Duraklamak

C)

Hızı azaltmak

D)

Vites değiştirmek


Soru-34
Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)

Sadece park veya sis ışıkları yakılarak araç sürülmesi

B)

Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda sadece sis ışıklarının kullanılması

C)

Geçme sırasında uyarı amacıyla uzağı ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılması

D)
Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzağı gösteren ışıkların yakılması

Soru-35
Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine göre gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir
 
Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir?
A)

Kasa kapaklarının 70 cm yüksekliğinde olması

B)

Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması

C)

Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması

D)
Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

Soru-36
Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)

ASR

B)

ABS

C)

Emniyet kemeri

D)

Hava yastığı


Soru-37
  I. Maddi hasar tespiti yapmak
 II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak
IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
 
Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?
A)

Yalnız III

B)

I, II ve IV.

C)

I, III ve IV.

D)

II, III ve IV.


Soru-38
Tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasına müsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen belgeye ne denir?
A)

İzin belgesi

B)

Yetki belgesi

C)

Motorlu araç trafik belgesi

D)

Motorlu araç tescil belgesi


Soru-39
Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?
A)

10

B)

15

C)

20

D)

25


Soru-40
Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?
A)

Temiz olmayan yakıt kullanılması

B)

Kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması

C)

Hususi araçların kullanılmasına gayret edilmesi

D)

Araç motorunun duraklama ve park etme sırasında çalışması


Soru-41
Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)

Yakıt bitmiştir.

B)

Batarya zayıflamıştır.

C)

Lastik basınçları düşüktür.

D)

Motor yağ seviyesi azalmıştır.


Soru-42

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Yakıt tüketimini azaltmak

B)

Aracın fren mesafesini kısaltmak

C)

Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak

D)

 

Aracın daha çabuk hızlanmasını sağlamak


Soru-43

Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A)

I. Şaft - II. Diferansiyel - III. Aks

B)

I. Şaft - II. Aks - III. Diferansiyel

C)

I. Aks - II. Diferansiyel - III. Şaft

D)

I. Diferansiyel - II. Aks - III. Şaft


Soru-44
Aracın gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A)

Aracın hızı azaltılır.

B)

Radyatör kapağı açılır.

C)

En sağ şeride, varsa banket üzerine geçilir.

D)
Araç durdurulduktan sonra güvenlik tedbirleri alınır.

Soru-45
Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?
A)

Bujiler

B)

Akü suyu

C)

Motor yağ seviyesi

D)

Depodaki yakıt seviyesi


Soru-46
Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
A)

Polen filtresinin

B)

Yağ filtresinin

C)

Araç lastiklerinin

D)

Cam sileceklerinin


Soru-47
Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A)

Motorun hararet yapmasına

B)

Motor devrinin yükselmesine

C)

Klimanın düzensiz çalışmasına

D)

Akünün kısa zamanda bitmesine


Soru-48
Araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek ya da telle sarmak aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?
A)

Bujinin daha iyi ateşlemesine

B)

Farların daha canlı yanmasına

C)

Akünün daha çabuk bitmesine

D)

Elektrik tesisatının yanmasına


Soru-49
  I. Şarj
 II. ABS
III. Yağ basıncı
 
Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?
A)

Yalnız III

B)

I ve II.

C)

I ve III.

D)

II ve III.


Soru-50
• Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması
• Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması
 
Verilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
A)

Çevre kirliliğinin artması

B)

Sürüş konforunun azalması

C)

Trafik yoğunluğunun artması

D)

Aracın daha az yakıt tüketmesi